Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka”

REGULAMIN
XVI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

I Cel
1. Popularyzacja biegów masowych.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Gminy Grodzisk Wielkopolski.
4. Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.
Grodziski Półmaraton „Słowaka” tworzy, wraz z Maratonem Dębno oraz Międzynarodowym Biegiem Po Plaży w Jarosławcu, cykl biegów pn. Orły Biegowe. Regulamin przyznawania tytułu Orłów Biegowych znajduje się na stronie www.orlybiegowe.pl


II Organizatorzy
Organizatorem XVI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, współorganizatorem Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

III Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie w dniu 16 czerwca 2024 r. (niedziela) godz. 9:00, start ul. Poznańska, meta Stary Rynek.
2. Biuro zawodów - Grodziska Hala Sportowa ul. Żwirki i Wigury 2A 62-065 Grodzisk Wielkopolski.


IV Trasa biegu
1. Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle, oznaczona co 1 km znakami pionowymi i poziomymi.
2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Na trasie znajdują się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3,5 godziny.


V Klasyfikacja
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych:
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K18 (18-24) M18 (18-24)
K25 (25-29) M25 (25-29)
K30 (30-34) M30 (30-34)
K35 (35-39) M35 (35-39)
K40 (40-44) M40 (40-44)
K45 (45-49) M45 (45-49)
K50 (50-54) M50 (50-54)
K55 (55-59) M55 (55-59)
K60 (60-64) M60 (60-64)
K65 (65-69) M65 (65-69)
K70 (70-74) M70 (70-74)
K75 (75-79) M75 (75-79)
K80 (80 i więcej) M80 (80 i więcej)


VI Pomiar czasu
1. Podczas XVI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.
2. Klasyfikacja prowadzona będzie:
a) pierwszych 50-ciu według kolejności na mecie,
b) pozostali według czasów netto.
3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.


VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.
1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
I miejsce 1200zł I miejsce 1200zł
II miejsce 1000zł II miejsce 1000zł
III miejsce 900zł III miejsce 900zł
IV miejsce 700zł IV miejsce 700zł
V miejsce 600zł V miejsce 600zł
VI miejsce 400zł VI miejsce 400zł

5. Nagrody w kategoriach wiekowych:
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł

6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

VIII Zgłoszenia do biegu
1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 3800 zawodników (3600 zgłoszonych zawodników + 200 numerów do dyspozycji Organizatora).
2. Zapisy na XVI Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” zostaną uruchomione 3 marca 2024 roku o godzinie 16:00
3.
Termin zgłoszeń do biegu upływa 26 maja 2024 roku o godzinie 24:00
4. Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.
5. Zawodnicy, którzy zgłosili się do biegu a z różnych przyczyn nie mogą wziąć w nim udziału mogą znaleźć na swoje miejsce inną osobę. O tym fakcie należy powiadomić organizatora.

6. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników
1. Opłata startowa wynosi 150 zł.
2. Zawodnik, który zgłosi się do zawodów dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
3. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora.
4. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie:
15 czerwca 2024 r. (sobota) w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz.17.00 -19.00
16 czerwca 2024 r. (niedziela) - w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz. od 6.00-8.00
5. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.


X Uczestnictwo
1. Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail bilet z QR kodem niezbędny do weryfikacji w biurze zawodów.
2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
3. Organizator nie przewiduje startu dla Uczestników anonimowo, jako tzw. „zawodnicy anonimowi”.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
6. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.
8. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.XI Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Z administratorem można skontaktować się mailowo: abi@polmaratongrodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
iod@grodzisk.wlkp.pl .
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania nagrody oraz wszystkich czynności związanych z promocją XVI HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych – z firmą Datasport z siedzibą w Szczawnie Zdrój (58-310), przy ul. Okrężnej 22, która w mieniu administratora będzie prowadzić zapisy na zawody, rozliczenia finansowe z zawodnikami, sporządzać listy zawodników oraz zwycięzców, a także przekazywać uczestnikom niezbędne informacje o zawodach.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń.
7. Uczestnik posiada:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, daty urodzenia, płci i nazwy klubu sportowego lub drużyny jest niezbędne do rejestracji na XVI HUNTERS Grodziski Półmaraton „Słowaka” i udziału w biegu. Podanie numeru telefonu ICE w razie wypadku jest obowiązkowe.
9. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z jego udziałem w XVI HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także klubu sportowego i wizerunku – w mediach patronackich, w tym prasie, radiu i telewizji, na stronach internetowych Organizatora, patronów i sponsorów oraz w ich mediach społecznościowych.
Udział w XVI HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.
10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w XVI HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”.
11. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny w momencie rejestracji uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.datasport.pl .
12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.


XII Postanowienia końcowe
1. XVI Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” bierze udział w cyklu biegów pod nazwą Orły Biegowe. Zachęcamy wszystkich biegaczy do podjęcia nowego, ciekawego wyzwania. Regulamin Orłów Biegowych jest załącznikiem do regulaminu półmaratonu.
2. Organizatorzy pozostawiają 200 numerów startowych dla zaproszonych gości oraz sponsorów. Dyrektor biegu ma prawo dysponowania w/w numerami również w dniu zawodów.
3. Zabrania się poruszania rowerami po trasie biegu osobom trzecim.
4. Wyniki biegu będą dostępne:
a) dla tych, którzy podadzą w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,
b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaratongrodzisk.pl i www.maratonypolskie.pl, www.datasport.pl.,
5. Wyniki biegu nie będą publikowane na tablicy ogłoszeń w strefie mety.
6. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg (rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Chopina 26 – wymagany własny śpiwór i karimata.
7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dyrektor XVI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
Marek Małecki

Regulamin

Hunters Grodziski
Półmaraton
„Słowaka"

Kontakt

 

Dyrektor biegu:

Marek Małecki

  606 902 644

 m.malecki@grodzisk.wlkp.pl

 

Administrator zapisów:

 606 907 073

 polmaraton@grodzisk.wlkp.pl

Informacje

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim